Algemene Voorwaarden voor het verrichten van diensten van Backstage Office Management

 

Aanbieding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Backstage Office Management en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Alle overeenkomsten, door Backstage Office Management aangegaan komen tot stand, nadat deze schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten.

 

Prijs en betaling

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen welk van overheidswege worden opgelegd.

Prijzen gelden voor de aangeboden of overeengekomen diensten. Indien aan de Opdrachtgever, op diens verzoek, meer of andere diensten worden geleverd, worden deze door Opdrachtgever vergoed overeenkomstig de dan geldende tarieven van Backstage Office Management.

Buitengewone reis-, verblijfs-, kantoor- en andere opdrachtgebonden kosten zijn niet inbegrepen.

Backstage Office Management is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven aan te passen, tenzij de partijen in de overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Alle facturen zullen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald.

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente op maandbasis verschuldigd. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is Backstage Office Management gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder haar overige rechten te verliezen.

Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

 

Vertrouwelijke informatie

Elke partij verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan hij kennisneemt in verband met de overeenkomst en waarvan hij weet of behoort te weten dat de openbaarmaking daarvan de belangen van de andere partij kan schaden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Partijen zijn krachtens deze voorwaarden niet gehouden tot geheimhouding van gegevens waaraan algemene bekendheid is gegeven, of waarover de ontvangende partij reeds de beschikking had of die door de ontvangend partij aantoonbaar zelfstandig buiten het kader van de overeenkomst zijn ontwikkeld, dan wel op een rechtmatige wijze van derde zijn verkregen.

 

Aansprakelijkheid

Backstage Office Management draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die de door Backstage Office Management uitgevoerde opdrachten mochten veroorzaken aan derden of de Opdrachtgever zelf.

Backstage Office Management is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Backstage Office Management van zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot maximaal 10% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien overeenkomsten een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 2 maanden.

 

Medewerking door Opdrachtgever

Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Backstage Office Management nodig heeft of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat Backstage Office Management deze nodig heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Ingeval Backstage Office Management op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever kosteloos de daarbij redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen, zoals een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten.

 

Leveringstermijnen

Alle door Backstage Office Management genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het doen van de aanbieding of het aangaan van de overeenkomst aan Backstage Office Management bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Backstage Office Management niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Backstage Office Management en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Wijziging van de overeenkomst c.q. meerwerk.

De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en uitvoering van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Backstage Office Management de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst duurt tot voltooiing van de opgedragen werkzaamheden of heeft de looptijd zoals vermeld in de deelovereenkomst.

In geval van faillissement, aanvraag van surséance van betaling of het staken van de bedrijfsvoering van één der partijen heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

Overmacht

Overmacht aan de zijde van Backstage Office Management heeft tot gevolg dat zij de overeenkomst kan ontbinden of de nakoming daarvan kan opschorten zonder dat zij verplicht is om enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te betalen. Indien de opschorting langer duurt dan zes weken dan heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De geschillen welke tussen Backstage Office Management en Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met een aanbieding of overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.